Όροι Χρήσης

ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ο παρών δικτυακός τόπος ανήκει στην ιδιοκτήτρια της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία <<ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΝΟΣΤΙΜΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.>> και το διακριτικό τίτλο <<ΕΛΛΙΝΙΚΕΣ ΝΟΣΤΙΜΙΕΣ>> και δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφόρηση στους επισκέπτες/ χρήστες και επικοινωνία με αυτούς και μεταξύ αυτών. Η χρήση του διέπεται από  τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, των οποίων οι επισκέπτες/ χρήστες οφείλουν να λάβουν γνώση με προσεκτική ανάγνωση και να συμμορφώνονται με αυτούς, συνεπάγεται δε μόνη η χρήση του, άνευ ετέρου τινός, την ανεπιφύλαχτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων εκ μέρους τους.

Οι όροι και προϋποθέσεις του παρόντος, καθώς και κάθε άλλη εφαρμοστέα εθνική, κοινοτική η διεθνής νομοθεσία αναφορικά με το Διαδίκτυο ισχύουν για όλους τους επισκέπτες/ χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Η ιδιοκτήτρια δύναται ανά πάσα στιγμή να αναθεωρήσει και τροποποιήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις άνευ προειδοποιήσεως. Οι εν λόγω αναθεωρήσεις και τυχόν τροποποιήσεις θα αναγραφούν στο παρόν μήνυμα, θα είναι δεσμευτικές για τους επισκέπτες/ χρήστες και θα λογίζεται ότι γίνονται αποδεκτές, ανεπιφύλαχτα, άνευ ετέρου τινός, με την χρήση.

Δεν προβλέπεται δυνατότητα τροποποιήσεων, αναθεωρήσεων και εν γένει μεταβολών του παρόντος διαδικτυακού τόπου απο τους επισκέπτες/ χρήστες.

Η ιδιοκτήτρια δεν δεσμεύεται από το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου και δικαιούται οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση να μεταβάλει το εν λόγω περιεχόμενο καθώς και να διακόψει οριστικά ή προσωρινά ολικά ή μερικά τη λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Επιπροσθέτως, η ιδιοκτήτρια θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει τη λειτουργία του παρόντος και τη διαθεσιμότητα του και του περιεχομένου του, τα οποία ωστόσο ενδέχεται να διακοπούν ή να δυσχεράνουν μόνιμα ή προσωρινά εξαιτίας γεγονότων πέραν της δυνατότητας ελέγχου ή/ και ανεξαρτήτως βουλήσεως της ιδιοκτήτριας.

Κάθε πληροφορία και στοιχείο που αποστέλλεται και μεταφέρεται μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου θα λογίζεται μη εμπιστευτικού χαρακτήρα και δεν θα αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του επισκέπτη/ χρήστη αλλά ιδιοκτησία της <<ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΝΟΣΤΙΜΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.>> ή των συνδεδεμένων μ’αυτή εταιρειών, η οποία θα διακαιούται να προβαίνει σε χρήση τους κατά βούληση σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα ελληνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία.

Ο παρών δικτυακός τόπος είναι πιθανόν να παραπέμπει σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου τους και υπηρεσιών τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της ιδιοκτήτριας εταιρίας του παρόντος δικτυακού τόπου. Ως εκ τούτου οι επισκέπτες/ χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/ και χρήση αυτών.

Όλο το περιεχόμενο που περιέχεται στον παρόντα δικτυακό τόπο, ήτοι σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα και όλα εν γένει τα αρχεία, αποτελεί πνευματική εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία της ιδιοκτήτριας εταιρίας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Δεν δύναται δε να αποτελέσει ολικά ή μερικά αντικείμενο οποιουδήποτε είδους συναλλαγής, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο από οποιονδήποτε επισκέπτη/ χρήστη χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ιδιοκτήτριας εταιρίας.

Οι επισκέπτες/ χρήστες αποδέχονται ότι οφείλουν να αξιολογούν το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε τμήματος του. Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου από κάθε επισκέπτη/ χρήστη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Η ιδιοκτήτρια εταιρία και κάθε άλλο μέρος που εμπλέκεται στη δημιουργία και την εν γένει της λειτουργίας του παρόντος διαδικτυακού τόπου δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει από την πρόσβαση σε αυτόν, ή την χρήση του. Η ιδιοκτήτρια εταιρία και οι συνδεδεμένες μ,αυτήν εταιρίες σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνονται για ζημίες, άμεσες ή έμμεσες, θετικές ή αποθετικές, διαφυγόντα κέρδη καθώς και κάθε άλλη ζημία και έξοδα που προκύπτουν αναφορικά με το περιεχόμενο και τη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου, από αδυναμία ή κώλυμα χρήσης του από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό.

Η ιδιοκτήτρια εταιρία και οι συνδεδεμένες μ,αυτήν εταιρίες ουδεμία ευθύνη φέρουν για οποιασδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκληθεί στον υλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιηθεί από επισκέπτη/ χρήστη για την πρόσβαση του στον διαδικτυακό τόπο ή για ιούς ή άλλης φύσεως λογισμικό, που μπορεί να μολύνουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή μέσο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο του επισκέπτη/ χρήστη, ακόμη και αν η ιδιοκτήτρια εταιρία ή εκπρόσωποι αυτής έχουν ενημερωθεί σχετικά με την πιθανότητα επέλευσης ανάλογων ζημιών και βλαβών.

Απαγορεύεται στους επισκέπτες/χρήστες και σε κάθε πρόσωπο να αποστέλλει ή να αναμεταδίδει, να μεταφέρει ή διακινεί μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου οποιονδήποτε παράνομο υλικό ή/ και υλικό που τυχόν στοιχειοθετεί ποινικό αδίκημα ή θα μπορούσε να ενθαρρύνει τέτοια συμπεριφορά ή/ και να εγείρει αστική ευθύνη, ή να παραβαίνει οποιονδήποτε νόμο καθ’οποιονδήποτε άλλον τρόπο (ενδεικτικά αναφερόμενα ως τέτοια η απειλή, εξύβριση, δυσφήμιση, βλασφημία,πορνογραφία κλπ), ή/ και προξενεί βλάβη, ηθική ή υλική, σε τρίτο πρόσωπο, παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, προσβάλλει την προσωπικότητα τους, αντιτίθεται στο νόμο, στα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων, παραπλανεί ή και ζημιώνει, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη των ιδιοκτητών ή τρίτων, θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου τους, εμποδίζει σε οποιονδήποτε την πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή οποιαδήποτε υπηρεσία και προϊόν παρέχεται μέσω αυτού.

Ακόμη απαγορεύεται στους επισκέπτες/χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου να εγκαθιστούν και προωθούν, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαθιστούν και προωθούν, διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση της ιδιοκτήτριας.

Η ιδιοκτήτρια εταιρία επ’ ουδενί δεν φέρει την υποχρέωση να παρακολουθεί συζητήσεις, μηνύματα και κάθε άλλο στοιχείο τυχόν μεταφέρεται μέσω του διαδικτυακού της τόπου και δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με το περιεχόμενο του και για στοιχεία του που μπορεί να θεωρηθούν σφάλματα, αναλήθεια, ανακρίβεια, παρανομία ή και υλικού που τυχόν στοιχειοθετεί ποινικό αδίκημα ή θα μπορούσε να ενθαρρύνει τέτοια συμπεριφορά ή/ και να εγείρει αστική ευθύνη, ή να παραβαίνει οποιονδήποτε νόμο, τα συναλλακτικά και χρηστά ήθη καθ’οποιονδήποτε άλλον τρόπο, ως ανωτέρω στην υπό στ.11 παράγραφο ενδεικτικά αναφέρονται, ή από το οποίο να μπορεί να προκύψει κίνδυνος για πρόσωπα ή πράγματα ή και που προξενεί βλάβη, ηθική ή υλική, σε τρίτου προσώπου, παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, προσβάλλει την προσωπικότητα τους, αντιτίθεται στο νόμο, στα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, παρενοχλέι με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων, παραπλανεί ή και ζημιώνει, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη των ιδιοκτητών ή τρίτων, θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου τους, εμποδίζει σε οποιονδήποτε την πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή οποιονδήποτε υπηρεσία και προϊόν παρέχεται μέσω αυτού.

Οι επισκέπτες/ χρήστες συμφωνούν και συνομολογούν με τη χρήση του παρόντος και άνευ ετέρου τινός ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του, συμμορφούμενοι και με τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες.

Οποιαδήποτε εκ μέρους των επισκεπτών/ χρηστών παραβίαση των παρόντων Όρων χρήσης ή παράνομη και αντίθετη ως προς αυτούς του Όρους χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, οι τελευταίοι φέρουν υποχρέωση αποζημίωσης κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας, άμεσης ή έμμεσης, που προκλήθηκε από την εν λόγω συμπεριφορά του στην ιδιοκτήτρια. Η μη ενάσκηση από την ιδιοκτήτρια των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της απο αυτά.

Ανήλικοι απαγορεύεται να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου. Αν δε αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών προσβάσιμων μέσα από τις σελίδες του παρόντος, οι οποίες είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες ή επιβλαβείς γι’αυτούς, οι διαχειριστές και η ιδιοκτήτρια του παρόντος δεν φέρουν αστική και ποινική ευθύνη.

Η ιδιοκτήτρια εταιρία ή οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες δικαιούνται να συλλέγουν και να επεξεργάζονται τυχόν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/ χρηστών (ενδεικτικά το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου ή την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), τα οποία θα περιέχονται στη γνώση τους μέσω του διαδικτυακού τόπου, μόνο αν τα δεδομένα αυτά παρέχονται οικειοθελώς από τους επισκέπτες/ χρήστες. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία μπορεί να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα σε συνδεδεμένες μ’αυτήν επιχειρήσεις και σε τρίτους που συνεργάζονται με αυτήν, εφόσον αυτό επιβάλλεται από λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης της με το χρήστη ή για στατιστικούς, ή ιστορικούς ή και διαφημιστικούς λόγους ή και για την εξυπηρέτηση των αναγκών της συναλλακτικής σχέσης μεταξύ της ιδιοκτήτριας εταιρίας και των επισκεπτών/ χρηστών. Αν κάποιος επισκέπτης/ χρήστης του παρόντος διαδικτυακού τόπου δεν επιθυμεί τη συλλογή και πιθανή τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σύμφωνα με τα ανωτέρω τότε πρέπει να αποφεύγει να τα υποβάλλει στην Εταιρεία.

Εφόσον κάποιος επισκέπτης/ χρήστης παράσχει τα προσωπικά του δεδομένα οικειοθελώς, η Εταιρεία ενδέχεται εκτός αν αλλιώς ορίζεται, να αποθηκεύσει και επεξεργαστεί τα στοιχεία αυτά για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών των επισκεπτών/ χρηστών και καταναλωτών με σκοπό την βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας, καθώς και να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για επικοινωνία με τους επισκέπτες/ χρήστες.

Η ιδιοκτήτρια δεν φέρει, έναντι των επισκεπτών/ χρηστών, ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από τις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.

Σε καμία περίπτωση δεν λογίζονται ως προσωπικά δεδομένα τεχνικές πληροφορίες, όπως ο τύπος του internet browser και του λειτουργικού συστήματος του ηλεκτρονικού υπολογιστή του επισκέπτη/ χρήστη και το domain name της ιστοσελίδας που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνδεση με τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, και τα οποία τυχόν συγκεντρώνονται αυτόματα κατά την επίσκεψη ή χρήση του.

Ο επισκέπτης/ χρήστης του παρόντος διαδικτυακού τόπου, τροποποιώντας τις προτιμήσεις του browser του, έχει την επιλογή να αποδέχεται όλα τα cookies, να ειδοποιείται όταν έχει οριστεί ένα cookie ή να απορρίπτει όλα τα cookies. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζει ότι αν απορριφθούν τα cookies δεν θα είναι ενδεχομένως σε θέση να χρησιμοποιήσει κάποια από τις online υπηρεσίες που παρέχονται από εμάς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς ρυθμίζονται οι προτιμήσεις του browser , αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης του.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει απο την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

copyright<< ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΝΟΣΤΙΜΙΕΣ >> Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.